Considerati ca integrarea resurselor TIC in educatie duce la o crestere a performantelor scolare?

Da - 95.7%
Nu - 4.3%

Voturi totale: 230

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Acest site a fost dezvoltat în cadrul proiectului "Optimizarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar"
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
PDF Imprimare Email

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA ROMANO - AMERICANA

 

Universitatea Româno-Americană a luat ființă în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american și european, pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Este printre primele universități înființate în România după anul 1990, ca o necesitate a dezvoltării învățământului particular, și mai ales a competiției în domeniul economic și juridic. Universitatea Româno-Americană are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice (definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).

Pentru realizarea acestei misiuni, Programul Strategic al Universităţii cuprinde un set de obiective care permite formularea anuală a obiectivelor operaţionale:

 • Prestarea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate permanent cerinţelor unei societăţi bazate pe cunoaştere;
 • Integrarea Universităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice;
 • Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la dinamica şi exigenţele pieţei muncii;
 • Perfecţionarea sistemului european al creditelor transferabile, astfel încât creditul transferabil să exprime efortul real pentru însuşirea cunoştinţelor la fiecare disciplină;
 • Conectarea instituţională la spaţiul comun universitar european şi euroatlantic;
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice universitare în conformitate cu standardele europene;
 • Implicarea extinsă a Universităţii în proiecte de dezvoltare sociale, economice, culturale, la nivel regional şi naţional, prin activităţi susţinute de formare continuă, transfer tehnologic, expertiză, consultanţă;
 • Creşterea eficienţei managementului universitar;
 • Promovarea unor sisteme şi mecanisme complexe de asigurare a calităţii educaţiei;
 • Crearea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale care să încurajeze implicarea întregii comunităţi academice în implementarea Sistemului de Management al Calităţii.

Universitatea Româno-Americană respectă principiile “Declarației de la Bologna”. Din anul universitar 2005 – 2006, universitatea și-a reformat oferta educațională în conformitate cu prevederile Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare pe trei cicluri: licență (3 ani), masterat (2 ani) și doctorat (3 ani).

În structura universității sunt 6 facultăți, dintre care 5 facultăți cu profil economic și 1 cu profil juridic cu următoarele domenii de studii acreditate: Facultatea de Relații Comerciale și Financiar – Bancare Interne și Internaționale; Facultatea de Management Marketing; Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional; Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene; Facultatea de Informatică Managerială; Facultatea de Drept

Studiile universitare de masterat cuprinde următoarele specializări:

MASTERAT – Studii universitare de 4 semestre: Administrarea Afacerilor în Turism; Afaceri Internaționale; Dreptul Afacerilor; Economie și Afaceri în Industria Ospitalității; Finanțarea și Controlul Afacerilor; Finanțe, Bănci, Asigurări; Gestiunea Afacerilor Financiar – Bancare Interne și Internaționale; Gestiunea și Auditul Afacerilor; Politici şi Practici Fiscale; Informatica Aplicată în Management; Managementul și Marketingul Organizației; Managementul Strategic al Firmei; Marketingul Afacerilor; Managementul informațiilor; Relații Economice Europene; Sisteme Informatice Manageriale; Științe Penale.

Universitatea şi-a adaptat în permanenţă oferta educaţională, iar creşterea calităţii proceselor didactice şi ajustarea continuă a acestora în concordanţă cu solicitările pieţei muncii, cu noile exigente impuse de procesele de integrare şi globalizare a constituit un obiectiv strategic major.

Procesul de învăţământ se realizează pe baza criteriilor proprii care asigura compatibilizarea învăţământului din Universitatea Româno-Americană cu învăţământul american şi european, respectiv criteriul performanţei şi criteriul frecvenţei.

S-a manifestat o preocupare constantă pentru adaptarea planurilor de învăţământ, a disciplinelor şi implicit a programelor analitice în contextul restructurării studiilor universitare pe 3 cicluri şi deopotrivă al cerinţelor pieţei muncii. Curriculum-ul este structurat pe categorii de discipline corelate cu profilul absolventului în termeni de competenţe profesionale, în conformitate cu "Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu". Structura planurilor de învăţământ este focalizată pe cunoştinţele şi competenţele pe care trebuie să le dobândească viitorii absolvenţi, aceasta reprezentând de fapt un pas important de trecere la învăţământul centrat pe student şi rezultatele învăţării.

In cadrul preocuparilor sale pentru realizarea unui invatamant competitiv, Universitatea pune un accent deosebit pe modelarea comportamentului studentilor.

În condiţiile adoptării valorilor educaţionale ale învăţământului european şi american, cercetarea ştiinţifică, în Universitatea Româno-Americană, dobândeşte noi valenţe, devenind o condiţie definitorie pentru afirmarea şi existenţa acesteia.

Acreditarea a permis introducerea unei gândiri noi, a unei abordări strategice menite să consolideze capacităţile de cercetare existente şi să relanseze această activitate prin implicarea mai activă a cadrelor didactice în realizarea unor programe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică ale Uniunii Europene promovate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cum sunt: Erasmus, Socrates, Leonardo da Vinci, Programul Cadru 6, Phare, Jean Monnet, precum şi la competiţiile interne de granturi CNCSIS, ale Programului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare Relansin-Ceres, ale Programului de "Cercetare de Excelenţă", etc.

În Universitatea Româno-Americană, cercetarea științifică este considerată latură indispensabilă a procesului de învățământ și factor vital, atât pentru dezvoltarea învățământului, cât și a societății în ansamblul ei. În condițiile introducerii noilor programe privind reforma învățământului și alinierea la procesul Bologna, cercetarea științifică dobândește noi valențe, devenind o condiție definitorie pentru afirmarea și pentru existența universității.

În acest moment, Programul de Cercetare Științifică are la bază o gândire nouă, menită să relanseze cercetare științifică competițională prin:

-      cercetare competițională, pe bază de contracte naționale și internaționale;

-      participarea la spațiul comun de cercetare (European Research Area);

-      cercetare la comandă pentru mediul de afaceri.

Obiectivele fundamentale în domeniul cercetării ştiintifice sunt:

 • participarea la competiţiile naţionale, europene şi internaţionale de obţinere de granturi, cât şi la încheierea de contracte de cercetare, expertiză şi consultanţă cu mediul de afaceri;
 • creşterea competitivităţii produselor ştiinţifice oferite, astfel încât să crească vizibilitatea naţionala şi internaţională a Universităţii;
 • introducerea unui sistem eficient de asigurare şi evaluare a calităţii care să pună accent pe rezultatele efective ale cercetarii ştiinţifice şi pe recunoaşterea lor naţională şi internaţională.

Experienţa internaţională constituie o componentă vitală a educaţiei studenţilor şi a pregătirii cadrelor didactice. Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri şi înţelegeri cu universităţi din SUA, universităţi şi instituţii din Europa, America Latina, etc. în cadrul cărora se practică schimburi interacademice pentru cadre didactice şi studenţi, manuale, urmărindu-se adaptarea şi implementarea unor valori educaţionale din învăţământul superior american şi european, în scopul realizării standardelor de calitate şi competitivitate a procesului de învăţământ.

 

Contact

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA Bd. Expozitiei,
Nr.1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti - Romania

 

 

 

PARTENER 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

 

 

 

Descrierea activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt este o instituţie descentralizată, subordonată  Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care se organizează şi acţionează pentru realizarea politicii educaţionale în învăţământul preuniversitar românesc.

O.M.Nr.4628/29.09.1999 privind aprobarea structurii inspectoratelor şcolare judeţene, cu completările ulterioare, O.M.Nr.4628/06.10.1999 şi O.M.Nr.3271/28.02.2000 privind reorganizarea inspectoratelor şcolare judeţene de definesc politicile educaţionale în contextul reformei educaţionale actuale.

Misiunea Inspectoratului Şcolar Judeţean este  realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar din judeţul Olt  prin accentul pus pe crearea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil schimbării şi creşterii calităţii serviciilor educative precum şi a contribuţiei acestora la dezvoltarea personală a elevilor şi a comunităţilor în contextul promovării valorilor europene şi dezvoltării cetăţeniei active.

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

Puncte tari:

- cadre didactice, manageri, inspectori bine pregătiţi din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională, inclusiv managerială;

- existenţa unui număr foarte mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I şi doctorat;

- existenţa unui număr mare de formatori şi metodişti ;

- perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului;

- implicarea unui număr mare de cadre didactice în elaborarea unor auxiliare curriculare, manuale şi mijloace de învăţământ omologate de M.E.C.T.S. ;

- număr crescut de cadre didactice, membre în comisii ale M.E.C.T.S;

- număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi olimpiadele şcolare;

- rezultate bune obţinute la examenele naţionale (existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate 100% ) ;

- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei de formare ;

- interes crescut al unor cadre didactice şi al unor unităţi şcolare pentru angrenarea în proiecte naţionale şi internaţionale;

- existenţa a cinci şcoli cu statut de „Şcoală europeană”;

- dotarea unităţilor şcolare de învăţământ cu echipament informatic, existenţa unor cabinete specializate dotate cu mijloace multimedia;

- existenţa şcolilor-pilot în programul Phare ;

- buna colaborare între toate compartimentele I.Ş.J. Olt, între inspectoratul şcolar şi unităţile şcolare, universitate;

- număr mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al I.Ş.J. Olt

- reabilitarea reţelei şcolare şi prin proiecte naţionale cu finanţare externă;

- existenţa şcolilor cu învăţământ alternativ;

- corelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noul curriculum.

 

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN:

Oportunităţi:

- existenţa unei oferte M.E.C.T.S de formare/informare a inspectorilor şcolari prin programe regionale, naţionale şi internaţionale;

- existenţa, la nivelul Consiliului Local a unor programe de colaborare şi parteneriat;

- existenţa programelor comunitare, regionale, europene şi a centrelor culturale străine;

- existenţa programelor Socrates de parteneriat european;

- existenţa PRAI la nivel regional, PLAI la nivel judeţean şi PAS la nivelul şcolilor;

- posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul învăţământului liceal tehnologic şi postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii;

- introducerea şi utilizarea sistemului AEL;

- procesul de profesionalizare a carierei didactice;

- creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;

- existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat;

- sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale.

 

 

Contact

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B,

230053, Slatina, jud. Olt

Tel:  0249 410927

Fax: 0249 412801

www.isjolt.ot.edu.ro

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

 

 

 

PARTENER 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV

 

Descrierea activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov se subordonează Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului şi acționează pentru realizarea obiectivelor educaţionale prevăzute de Legea Învăţământului în domeniul  preuniversitar.

Inspectoratul Şcolar Județean Ilfov asigură şi urmăreşte aplicarea legislaţiei, a planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a altor acte normative emise de MECTS în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

Inspectoratul Şcolar Județean Ilfov îşi desfăşoară activitatea pe baza Legii Învăţământului, a Statutului Personalului Didactic, a hotărârilor şi ordonanţelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din conţinutul Legii Învăţământului precum si a ordinelor, precizărilor elaborate de MECTS.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov coordonează activitatea a 89 unităţi şcolare, care cuprind 42110 elevi (15947 în mediul urban şi 26163 mediul rural) şi 2400 cadre didactice.

Activităţi specifice Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov:

 • fundamentează şi stabileşte proiectul anual al Planului de şcolarizare şi reţea pentru învăţământul preuniversitar;
 • realizează inspecţii şcolare de toate tipurile în unităţile de învăţământ preuniversitar, de stat şi particulare;
 • asigură şi urmăreşte aplicarea legislaţiei, a planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a altor acte normative emise de MECTS;
 • organizează şi îndrumă perfecţionarea personalului didactic şi nedidactic precum şi alte acţiuni de informare şi perfecţionare desfășurate în învăţământul preuniversitar;
 • coordonează şi controlează activitatea Casei Corpului Didactic, a colectivelor metodice din unităţile şi cercurile pedagogice şi colaborează în domeniul perfecţionării personalului didactic cu instituţii de învăţământ superior;
 • coordonează activităţile cadrelor didactice şi nedidactice, de execuție și de conducere;
 • generalizează experienţa pozitivă a cadrelor didactice şi nedidactice,îi stimulează în activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • elaborează lucrări cu caracter metodic şi procedural pentru uzul personalului din învăţământul preuniversitar;
 • controlează şi evaluează toate activităţile serviciilor de învăţământ preuniversitar organizate de agenţi economici, fundaţii, asociaţii, organizaţii nonguvernamentale, culte şi alte persoane juridice sau fizice, în vederea respectării legalităţii;
 • evaluează periodic, starea învăţământului din judeţ, pe bază de materiale scrise pe care le prezintă conducerii unităţilor de învăţământ sau pe cicluri şi discipline de învăţământ, cadrelor didactice;
 • coordonare inter-instituțională și comunicare strategică între MECTS și unitățile de învățământ urmărind prin activitatea lor îmbunătățirea și asigurarea calității procesului educațional și a realizării șanselor egale în educație pentru toți elevii, prin accesul la activități de învățare și formare de același nivel calitativ și prin asigurarea "valorii adăugate" în procesul de dezvoltare personală și profesională a fiecărui elev;
 • sprijină dezvoltarea instituțională a unităților de învățământ în vederea consolidării autonomiei instituționale, în condiții de competiție, în conformitate cu precizările standardelor naționale și a descriptorilor de performanță specifici fiecărui nivel de învățământ;
 • asigură, prin aparatul propriu și prin implicarea profesorilor-metodiști și a profesorilor-formatori, implementarea curriculumului național în fiecare unitate de învățământ, la fiecare clasă și la fiecare grupă de studiu, în condițiile respectării principiilor care stau la baza concepției Planurilor-cadru de învățământ.

 

 

Contact

Calea 13 Septembrie nr. 209

Sector 5

Bucuresti

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Tel: 021.317.36.50/ 51

 

Fax: 021.317.36.54

 

www.isjilfov.ro/

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Calendar

Iulie 2018
L M M J V S D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5