Considerati ca integrarea resurselor TIC in educatie duce la o crestere a performantelor scolare?

Da - 95.7%
Nu - 4.3%

Voturi totale: 230

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Acest site a fost dezvoltat în cadrul proiectului "Optimizarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar"
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

Titlul proiectului: Optimizarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63641

Beneficiar: Universitatea Româno - Americană

 


Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea performanței sistemului de învățămant prin creșterea competitivității resurselor umane din educație oferind un program integrat de formare continuă ce vizează îmbunătățirea calificărilor și a oportunităților de carieră a personalului didactic din invatamantul preuniversitar în vederea unei mai bune adaptări la nevoile în permanentă schimbare și la evoluțiile rapide din economie și societate.

Obiectivul specific al proiectului este formarea și dezvoltarea competențelor/calificărilor personalului didactic din învățămantul preuniversitar prin furnizarea programelor de formare continuă specifice de calitate, vizându-se în special consolidarea capacității de management a cadrelor didactice precum și utilizarea TIC în activitatea de predare-învățare.

Universitatea Româno – Americană în colaborare cu 2 parteneri, Inspectoratul Școlar Județean Olt și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov implementează proiectul ce va sprijini, pe termen lung, creșterea competitivității resurselor umane ocupate în educație în scopul întăririi capacității sistemului de învățământ de a răspunde schimbărilor rapide de pe piața muncii. Participând la cursurile derulate în cadrul proiectului se urmărește consolidarea capacității și cunoștințelor cadrelor didactice de a utiliza TIC. Se oferă astfel un program de formare integrat din 5 module de curs (Operator calculator și rețele, Managementul Resurselor Umane, Management de proiect, Competențe Sociale și Civice, Comunicare în limba oficială), acreditate CNFPA, fiind astfel dezvoltate oportunități de carieră și sprijin pentru personalul didactic. Proiectul oferă premisele pentru a fi continuat la nivel național, local sau instituțional prin proiecte care urmăresc dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului didactic din sistemul de învățământ prin programe de pregătire focalizate domenial/disciplinar. Beneficiarul va continua să îmbunătățească cadrul proiectului și după încheierea lui. Colaborarea între solicitant și partenerii implicați în proiect va funcționa și după terminarea proiectului pentru oferirea de Programe de Formare Continuă și altor cadre didactice interesate.

Activitățile proiectului vin în sprijinul Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane promovată în Cadrul Strategic Național de Referință, în cadrul Priorității Tematice “Dezvoltarea și eficientizarea utilizării capitalului uman în Romania”. Fiind concentrate pe principiul invățării pe tot parcursul vieții și creșterea adaptabilității. Obiectivele proiectului răspund prioritaților și obiectivelor Strategiei de dezvoltare a resurselor umane care este în conformitate cu Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 referitoare la creșterea investițiilor în capitalul uman și în învățarea continuă contribuind la îmbunătățirea calificărilor și a oportunităților de carieră a personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea unei mai bune adaptări la nevoile în permanentă schimbare și la evoluțiile rapide din economie și societate.

Prima problema cheie a sistemului educațional precizată în PND 2007 – 2013 este necesitatea formării unui stoc de capital uman educat/înalt calificat şi adaptarea celor cu calificare medie la metode de fabricaţie performante acest lucru nu e posibil decât dacă punem în aplicare o prioritate a PNR 2007-2010 și anume îmbunătățirea calificărilor cadrelor didactice, prezentul proiect contribuind prin obiectivele și activitățile propuse la realizarea acestei priorități și în același timp răspunzând la două dintre Liniile Directoare Integrate și anume (LD23- Creșterea și îmbunătățirea investițiilor în capitalul uman și LD24 - Adaptarea sistemelor de educație și formare profesională la noile cerinșe de competențe).

Ca urmare a implementării acestei propuneri de proiect vor fi dezvoltate oportunități de carieră și sprijin pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar prin crearea și îmbunătățirea programelor de formare continuă, precum și prin creșterea accesului și participării acestui personal la astfel de programe, asigurându-se astfel un înalt nivel de calificare a acestor cadre didactice. CSNR 2007-2013 face legătura între prioritățile PND 2007-2013 și cele europene, având ca obiectiv utilizarea Instrumentelor Structurale pentru reducerea disparităților dintre România și statele UE, prin dezvoltarea și folosirea mai eficientă a capitalului uman. Studiile și datele referitoare la contribuția educației și formării profesionale la promovarea creșterii economice ilustrează faptul că acestea sunt principalii factori ai dezvoltării economice și progresului, orice sporire a nivelului de educație constituind un factor decisiv al creșterii economice. Așa cum reiese din documentele cadru ale strategiei de ocupare, intervenția FSE în România, în perioada 2007-2013, vizează obiectivele Lisabona și se va concentra pe modernizarea sistemului de educație și formare inițiala și continuă, pe creșterea accesului la servicii de educație și formare. În acest sens, obiectivele proiectului, vizând crearea și îmbunătățirea programelor de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar precum și creșterea accesului și participării acestei categorii de personal la programele menționate anterior, se inscriu in obiectivele specifice POS DRU, Axei Prioritare 1, respectiv ale DMI 1.3., întrucât asigură astfel creșterea competitivității resurselor umane ocupate în educație, sporind totodată și capacitatea sistemului de educație de a răspunde eficient schimbarilor rapide de pe piața muncii.

Grupul țintă este format din 200 persoane (consilieri școlari, personal didactic auxiliar, tineri absolvenţi sub 35 ani debutanți în cariera didactică, cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar, cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar, cadre didactice/personal didactic din învăţământul profesional și tehnic, cadre didactice/personal didactic din învățământul secundar inferior, cadre didactice/personal didactic din învățământul secundar superior, personal didactic și didactic auxiliar cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare și control în învățământ) din regiunea București-Ilfov și Sud – Vest Oltenia, 10 locuri sunt rezervate pentru persoanele care fac parte din grupul țintă și provin din categorii defavorizate.

Analiza SWOT a situației actuale în domeniul dezvoltării resurselor umane și ocupării a evidențiat o serie de caracteristici concretizate în puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări. Punctele slabe identificate sunt urmatoarele capacitatea limitatǎ a diferiților furnizori, în special scoli și universitǎți, de a oferi educație și formare profesională continuǎ; insuficienta adecvare a calificărilor și competențelor la nevoile pieței muncii, nivelul scǎzut de participare la FPC. Scăderea prognozată a populației școlare cu 18% până în 2013 (comparativ cu anul 2008), va atrage după sine o serie de efecte majore asupra rețelei școlare și recrutării profesorilor. Această tendință demografică va conduce la necesitatea reducerii personalului didactic cu aproximativ 10% la nivelul întregului sistem de educație și formare profesională. Există un deficit în creștere de personal calificat, mai ales în domenii solicitate și mai bine remunerate pe piața muncii (de exemplu, tehnologia informației și comunicațiilor, limbi străine). Referitor la nevoile grupului țintă, PNR 2007-2010 precizează: „Existența unor deficite de calificare a profesorilor între mediul urban și rural, deficitul de profesori calificați/fluctuațiile de personal, în domeniile cerute pe piața muncii, reprezintă factori de natură să afecteze în mod negativ calitatea și capacitatea de reacție adecvată a sistemului educațional și a învățământului profesional și tehnic inițial la cerințele pieței muncii, mai ales în cazul noilor ocupații.” De asemenea în cadrul aceluiași document se subliniază necesitatea creșterii investițiilor în educație și formare profesională inițiala și continuă, precum și a unor investiții de modernizare și asigurare a calității în formarea profesională continuă. În acest context identificăm drept nevoi ale grupului țintă necesitatea participării la programe de formare profesională inițiala/continuă și perfecționare și necesitatea certificării competențelor dobândite precum și a acordării de credite transferabile.

Proiectul este relevant în raport cu nevoile cdrelor didactice de a accesa programe de formare profesională continuă, întrucât facilitează accesul la astfel de programe prin dezvoltarea și îmbunătățirea programelor de formare, atat pe durata implementării activităților proiectului, cât și după încheirea acestora, programe ce vor contribui la creșterea competitivității resurselor umane  din educație, mai exact a personalului didactic din învățământul preunivesitar din regiunile
București - Ilfov și Sud-Vest Oltenia. De asemenea proiectul raspunde și nevoii de certificare a competențelor dobândite, întrucat persoanele din grupul țintă vor primi, în urma absolvirii modulelor de curs derulate în cadrul proiectului, diplome recunoscute de catre CNFPA. Îmbunătățirea calității resurselor umane din învățământul preuniversitar este certificata și de dobândirea unui număr important de puncte - credit, obținute de absolvenții programelor de formare profesională continuă. Modernizarea și îmbunătățirea educației și formării profesionale inițiale și continue vor asigura premisele generale pentru furnizarea competențelor și aptitudinilor cerute pe piața muncii, contribuind la creșterea nivelului calitativ al resurselor umane, una dintre prioritățile pe termen scurt și mediu al pieței muncii din România. Proiectul propus are valoare adaugata întrucat contribuie la creșterea numărului de participanți la formare profesională continuă, în special a cadrelor didactice din mediul rural, acolo unde au fost identificate deficite semnificative de calificare. Totodată proiectul contribuie la creșterea numărului de ore de pregătire furnizate, creșterea numărului de cadre didactice instruite în TIC ceea ce prezintă o prioritate în DMI 1.3 ducând la atingerea unui nivel mai înalt de calificare și la creșterea relevanței calificării cadrelor didactice din învățămantul preuniversitar și în același timp proiectul contribuie la optimizarea procesului de
predare-învățare.

 

 

 

Versiunea in format PDF

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Reluam....

Citeste mai mult


Raport final implementare proiect (rezumat)

Citeste mai mult


INVITATIE - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


AGENDA ZILEI - Masa rotundă
organizată în cadrul campaniei de promovare a
rezultatelor proiectului

Citeste mai mult


Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt autorizate/acreditate

Citeste mai mult


Calendar

Iulie 2018
L M M J V S D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5